Pizzas!

ninja supreme
  • tomato
  • cheese
  • tofu
mario supreme
  • tomato
  • cheese
  • mushrooms

there are less than 2 pizzas